Friday, December 21, 2007

Бэе бэеэ гамнае ээ / дууны үг/


Байдала гээшэ орёохан
Байдага юмадаа элдэвсийн
Наран толорон байтараа
Үүлэн буужа магадагүй
Байдала гээшэ орёохан
Байдага юмадаа элдэвсийн
Баяра бадаран байтараа
Уйтхара буужа магадагүй

Улаан зүрхэн шулуун бэшээ
Уяан сулой эрэдэние
Бэрхшээлэ дүүрэн дэлхэйдээ
Бэе бэеээ гамнае ээ
Байдала гээшэ орёоаше
Байналгүүвдаа зоригнай
Дуулим налаагаара дайдаартаа
Дуулан байна зүрхэмнай

Улаан зүрхэн шулуун бэшээ
Уяан сулой эрэдэние
Бэрхшээлэ дүүрэн дэлхэйдээ
Бэе бэеээ гамнае ээ

Улаан зүрхэн шулуун бэшээ
Уяан солой эрэдэние
Бэрхшээлэ дүүрэн дэлхэйдээ
Бэе бэеээ гамнае ээ

Бэе бэеээ гамнае ээ